Tietosuojaseloste

Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti, voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen sekä yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tältä sivulta saat tarkemmin tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Pidätämmeoikeuden tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen.

Laadittu 24.3.2023, viimeinen päivitys 24.3.2023.

 

1.Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä Enna Sofia Art (3203745-7) Yhteystiedot Enna Laulajainen (ennasofiaart@gmail.com)

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, olethan yhteydessä!

 

2. Henkilötietojen käsittely

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi aina laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja vain, jos meillä on siihen laillinen perusta.

Keräämme ja käytämme tietojasi vain, jos:

– olet antanut meille luvan käyttää tietoja tiettyä tarkoitusta varten;

– on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli olet, tai tiettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä

– se täyttää oikeutetun edun (jota tietosuojaetusi eivät syrjäytä), kuten väärinkäytösten selvittäminen, tilastointi- ja tutkimustyö taikka laillisten oikeuksiemme tai etujemme suojaus;

– se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista varten

 

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme tiedot henkilöiltä, yrityksiltä tai heidän edustajiltansa itseltään. Tarvittavia tietoja voidaan kerätä tarvittaessa myös viranomaisen ylläpitämästä rekistereistä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

 

Toiminnan harjoittamisen kannalta olennaiset tiedot

Käsittelemme olennaisia ja tarpeellisia tietoja toiminnan harjoittamisen ja asiakassuhteiden hoitamisen kannalta. Tämä käsittää asiakas, yhteistyö-, toimeksianto- ja sopimussuhteita koskevat tiedot sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista, hoitamista ja kehittämistä koskevat tiedot, kuten asiakaspalvelua tai asiakasviestintää varten tarvittavat tiedot.

Käsittelemme asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden tietoja sekä tietoja, joita tarvitsemme mahdollisten tilaisuuksien tai projektien toteuttamista varten. Käsiteltävät tiedot voivat sisältää myös yhteydessä olleiden tai potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden tai sidosryhmien tietoja ja näiden työntekijöiden tai muiden edustajien tietoja.

Käsittelemme henkilötietoja myös osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista varten.

Käsiteltävät tiedot liittyvät edellä mainittujen tahojen tai näiden edustajien yhteystietoihin, tunnistamiseen tai näihin liittyviin taustatietoihin. Tietoja voidaan kerätä myös yhteisestä toiminnasta sen muodosta riippuen. Tiedot voivat käsittää esimerkiksi nimen, aseman, organisaation, laskutustietoja, yhteystietoja, tilaustietoja, tunnistetietoja, sosiaalisen median käyttäjätunnuksen tai muita toimeksiantojen tai sopimuksen hoitamiseen liittyviä tietoja.

 

Markkinointi ja asiakasviestintä

Käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja myynti ja markkinointitarkoituksiin sekä toiminnasta tiedottamiseen ja kommunikointiin. Tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi uutiskirjeiden, kutsujen, mielipide- tai markkinatutkimusten, asiakaspalautteiden lähettämistä taikka muiden kyselyiden tekemistä ja lähettämistä varten. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, yhteystiedot tai muut tunnistetiedot.

 

Verkkosivujen tiedot ja käyttäjäseuranta

Käsittelemme evästeitä ja verkkosivujen kävijätietoja liiketoiminnan kehittämistä ja sivuston toiminnallisuuden varmistamista varten. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi vieraillut sivut, vierailun kesto sekä se, mistä käyttäjä on sivuille saapunut.

 

Muut tiedot

Voimme käsitellä myös muita tietoja, jotka rekisteröity on luovuttanut vapaaehtoisesti, esimerkiksi yhteydenottopyynnön tai muun viestintäkanavan kautta.

Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden tuottamista, ylläpitämistä tai laadunvarmistamista varten sekä liiketoiminnan suunnittelun ja kehityksen mahdollistamiseksi.

 

3. Miten käsittelemme ja säilytämme tietojasi?

Säilytämme tiedot tarpeellisen ajan (esimerkiksi asiakassuhteen keston ajan) ja kaksi vuotta tämän jälkeen. Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot poistetaan tai anonymisoidaan kahden viikon kuluessa. Tiedot voidaan poistaa myös asiakkaan omasta pyynnöstä suhteen päättymisen jälkeen. Pidätämme oikeuden ilmoittaa erikseen joko lyhyemmästä tai pidemmästä säilytysajasta.

Noudatamme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä huolellisuutta ja turvaamme tietoturvallisuuden palomuurein, salasanoin ja erilaisin yleisesti hyväksytyin teknisin menetelmin. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta. Tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä tietoja kolmansille, ellei siihen ole erikseen annettu suostumusta. Poikkeuksena voi olla lainsäädäntöön tai viranomaisvelvoitteeseen liittyvä velvoite, jonka lainmukaisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksena voi myös olla tietojen luovutus perustuen palveluntarjoajan tai alihankkijoiden kanssa tehtyyn sopimussuhteeseen, jotka voivat käsitellä tietoja palvelun suorittamiseksi. Näissä tapauksissa henkilötietojen asianmukainen ja lainmukainen käsittely on varmistettu sopimuksin ja tarvittaessa salassapitosopimuksin.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli esimerkiksi työkalujen ja tiedostojen hallintopalvelujen palveluntarjoajat sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

4. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja saada niistä jäljennökset, ellei meillä ole lakiin perustuvaa syytä kieltäytyä antamasta näitä tietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen korjaamista, mikäli ne olisivat virheellisiä tai puutteellisia. Voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista laissa säädetyin perustein, mikäli tietojen säilytys ei perustu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Sinulla on oikeus myös aina oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöön, jos niiden käyttö on perustunut suostumukseen. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta tätä edeltävään tietojen käsittelyyn tai sen lainmukaisuuteen. Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus saada nämä tiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa henkilötietojen käsittelyä, profilointia ja käsittelytoimia. Sinulla on vastustusoikeus, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella. Tässä tilanteessa tilanne tulee yksilöidä vastustusta koskevassa vaatimuksessa, jota voimme kieltäytyä noudattamasta vain laissa säädetyin perustein.

Sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli koet, ettemme ole onnistuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä.